Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualności

21-06-2017 Święto Sportu Szkolnego 2017 - wyniki p. Jacek Orczyk

W czasie święta przeprowadzono następujące konkurencje i pokazy.
Mecz piłki nożnej Nauczyciele : Uczniowie, wynik: 1 : 8 (1 : 3)
Turniej piłki nożnej na „ orliku” z  udziałem 19 klas.Turniej tenisa stołowego. Zawody „Siłaczy”.Turniej piłki koszykowej na asfalcie. Mecz pokazowy w siatkówkę Nauczyciele : Uczniowie, wynik: 0 : 3
Finałowy mecz „crossmintona”. Lekkoatletyka: bieg na 60m. Konkurs sprawnościowy.
WYNIKI:

 TP TELTECH Sp. z o.o. ul. Bartłomieja 202-683 Warszawa. Firma jest częścią Grupy Kapitałowej Orange Polska S.A. i działa na obszarze całego kraju. Głównym obszarem  działalności TP Teltech jest dostarczanie Klientom z sektora B2B najnowocześniejszych rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. W oparciu o kluczowe umiejętności specjalistów i zasoby własne, oferuje kompleksowe usługi obejmujące doradztwo, opracowanie koncepcji, projektowanie, budowę utrzymanie i serwisowanie szerokiego zakresu infrastruktury teletechnicznej, systemów zabezpieczeń elektronicznych i monitoringu. Posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia oraz koncesję MSWiA nr L-0127/02 na usługi ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego. Firma oferuje uczniom Zespołu Szkół Łączności letnie, płatne staże zawodowe, przyjmuje na praktyki zawodowe dowolną liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach w Małopolsce, prowadzi szkolenia z zakresu spawania światłowodów. Wspiera ZSŁ podczas Festiwalu Zawodów – corocznych targów edukacyjnych.

Turniej tenisa stołowego:
 I   miejsce    Grzegorz Moskała    klasa 1 IB
 II  miejsce    Konrad Mastalerz     klasa 3 K  
 III miejsce    Karol Król               klasa 1 IB
 IV  miejsce    Karol Kozieł            klasa 1 TB
Startowało ośmiu zawodników.

W zawodach „Crossmintona” wyłoniono najlepszych w dniu Święta Sportu Szkolnego;

I miejsce      Wojciech Wilkoński    klasa 1 K
II miejsce     Daniel Zięba             klasa 2 K 
III miejsce    Mateusz Staroń         klasa 1 EA
III miejsce    Daniel Borowy           klasa 1 EA

Mistrzostwa Świata w Crossmintonie – Warszawa 2017. Planowany udział.

W biegu na 60 m. wystartowało 15 zawodników.
Chłopcy:    I miejsce    Arkadiusz Tyrański       klasa  1 IC czas: 7,70 s      
II miejsce    Jakub Klęsk        klasa  1 EC czas: 7,71 s   
III miejsce    Damian Durałek    klasa  2 IC czas: 7,73 s
III miejsce    Wojciech Kolbusz    klasa  2 EC czas: 7,73 s
Dziewczynki;
I miejsce    Katarzyna Ziembla    klasa 1 IA czas: 9,18 s      
II miejsce    Katarzyna Dudzik    klasa 1 IA czas: 9,26 s
Zawody siłaczy w dniu Święta Sportu Szkolnego:
I miejsce     Paweł Widomski    klasa 3 ED
II  miejsce   Damian Durałek    klasa 2 IC
III miejsce   Dawid Salawa        klasa 3 K
IV miejsce    Karol Małysa        klasa 1 TB
Turniej piłki nożnej:
W zawodach zaprezentowały swoje umiejętności drużyny 19 zespołów klasowych.
Poziom sportowy był bardzo dobry.
I miejsce       klasa 2 ED       
II  miejsce    klasa 3 TI
III miejsce    klasa 2 EA
Zawody  STRETBALL’a:
Startowało 50 uczestników w czterech drużynach.
I miejsce    ABSOLWENCI    
II  miejsce    klasa 2 IC
III miejsce    klasa 3 TI
IV miejsce    klasa 2 IB

Podziękowania za sportową rywalizację dla wszystkich którzy brali udział w zawodach.

21-06-2017 Konkurs historyczny Krzysztof Rychlewicz

 W dniu 9 VI 2017r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego pt. Tadeusz Kościuszko-niezłomny bojownik w walkach o niepodległość.


W kategorii prezentacja multimedialna- I miejsce zdobyła Klaudia Curyło z kl. 1Ia.
W kategorii praca plastyczna- II miejsce zdobył Artur Haluch z kl. 1Ia.
W kategorii praca literacka- III miejsce zdobyła Natalia Sztuder z kl. 1Ia.
W kategorii prezentacja multimedialna- wyróżnienie otrzymał Mateusz Kasza z kl. 3Ia.
Konkurs był zorganizowany przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.
Opiekunem merytorycznym uczniów był dr Piotr Skałuba.

Gratulujemy!

 

21-06-2017 Konkurs historyczny Daniel Mika

W dniu 12 VI 2017r. w Centrum Młodzieży w Krakowie odbył się finał XIII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego.

W przeglądzie Filmowym Klaudia Curyło z kl. 1Ia zdobyła pierwsze miejsce za film pod tytułem „Legenda o Tadeuszu Kościuszce – obrońcy dwóch narodów”.

Organizatorzy tego konkursu to: Małopolskie Centrum Edukacji, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej i Centrum Młodzieży w Krakowie.

Opiekunem merytorycznym uczennicy był dr Piotr Skałuba.

 

 

 

Gratulujemy!

W dniu 12 VI 2017r. w Centrum Młodzieży w Krakowie odbył się finał XIII Przeglądu

Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego. W przeglądzie Filmowym

Klaudia Curyło z kl. 1Ia zdobyła pierwsze miejsce za film pod tytułem „Legenda o Tadeuszu

Kościuszce – obrońcy dwóch narodów”. Organizatorzy tego konkursu to: Małopolskie Centrum

Edukacji, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej i Centrum Młodzieży w Krakowie.

Opiekunem merytorycznym uczennicy był dr Piotr Skałuba.

Autor: Daniel Mika

20-06-2017 UWAGA – WAKACYJNE PŁATNE STAŻE W FIRMACH

Rozpoczyna się rekrutacja uczniów na płatne staże w firmach w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT". Projekt w Gminie Kraków realizowany jest pod nazwą „Centrum Kompetencji Zawodowych”. W projekcie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie wszystkich kierunków Technikum Łączności nr 14. Ilość miejsc w poszczególnych firmach jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na staż decydować będzie kolejność zgłaszania się uczniów wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do uczestnictwa w projekcie. Wzór formularza można pobrać ze strony szkoły (poniżej linki) lub z sekretariatu młodzieżowego. Wypełniony formularz należy złożyć do szkolnego lidera projektu – Pana Mirosława Paszkowskiego.

Staż trwa 4 tygodnie w okresie wakacji. Realizowany będzie u następujących pracodawców:


•    JOTAFAN - Andrzej Zagórski,
•    Edward Biel -  Producent Rozdzielnic Elektrycznych,
•    Teleaudyt - Franciszek Broda,
•    Elektro - Dominik Walczak,
•    Grupa Eurokreator - Rafał Kunaszyk,
•    Skorut - Systemy Solarne,
•    ESC S.A.,
•    Fideltronik Poland  Sp.z o.o.

Po ukończeniu stażu uczeń ubiegać się może o tzw. stypendium stażowe w wysokości 1500,00 zł netto. Warunkiem uzyskania stypendium stażowego jest spełnienie wymagań określonych w §3 Regulaminu udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół. Linki do wszystkich dokumentów związane z projektem znajdują się na stronie szkoły.

Wyciąg z Regulaminu uczestnictwa w projekcie:

§ 4
Zasady rekrutacji
1.    Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:
a.    posiada status ucznia szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej w zawodach z egzaminem z kwalifikacji, (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, branżowa szkoła I stopnia) dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków,
b.    uczeń wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia (formularz zgłoszeniowy);
c.    zakwalifikowaniu ucznia do projektu decyduje kolejność zgłoszenia się na daną formę wsparcia, z zastrzeżeniem ust. 2, wyrażona w formie pisemnej przez ucznia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczonego do lidera szkolnego. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać u Lidera szkolnego, Asystentów szkolnych bądź ze strony internetowej szkoły, która przeprowadza rekrutację na daną formę wsparcia.
2.    W przypadku, gdy ilość chętnych przekracza ilość miejsc przewidzianych na daną formę wsparcia decyduje w kolejności:
•    uczniowie klas programowo wyższych,
•    uczniowie, którzy nie korzystali z żadnej formy wsparcia lub korzystali z mniejszej ilości form wsparcia. Uczeń składa oświadczenie  w formularzu zgłoszeniowym,
•    wysokość frekwencji na zajęciach szkolnych w okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym okres rekrutacji,
•    pierwszeństwo mają uczniowie o najwyższej średniej z ocen z ostatniego semestru z przedmiotów zawodowych, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Średnia ocen potwierdzona zaświadczeniem z pieczęcią szkoły od wychowawcy lub opiekuna.

Wyciąg z Regulamin udzielania stypendiów stażowych:

Zasady przyznawania stypendiów
§ 3
1.    O stypendium może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
1)    jest uczniem szkoły kształcenia zawodowego, prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków,
2)    podpisała umowę na realizację stażu/praktyki,
3)    odbyła staż, o którym mowa w § 1,
4)    przedłożyła w wyznaczonym terminie wypełniony Wniosek o przyznanie stypendium stażowego zgodnie z § 4.


Linki:
1.    Załącznik 2 - Formularz zgłoszeniowy - http://gofile.me/3eQsR/BnbdbOt6A
2.    Załącznik 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie - http://gofile.me/3eQsR/ikXbcPisj
3.    Załącznik 4 – Oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych - http://gofile.me/3eQsR/ikXbcPisj
4.    Załącznik 5 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania - http://gofile.me/3eQsR/6YZXUrNY7
5.    Regulamin uczestnictwa w projekcie - http://gofile.me/3eQsR/oDJJaMz9G
6.    Regulamin udzielania stypendiów stażowych - http://gofile.me/3eQsR/JWEifRemC
7.    Cały pakiet powyższych dokumentów w formacie zip - http://gofile.me/3eQsR/yTD4aMVVm

16-06-2017 Wizyta zawodoznawcza w firmie IBM p. Marta Karaś

W dniu 9.06.2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Łączności – przedstawiciele klas 3 informatycznych wraz z nauczycielami wzięli udział w wizycie zawodoznawczej w firmie IBM. Celem tej wycieczki było przybliżenie pracy w międzynarodowej korporacji, rozmowa o możliwościach wzajemnej współpracy. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z realiami pracy testera oprogramowania i dowiedzieć się jak wygląda dzień w pracy programisty. Pracownik działu technicznego opowiadał na czym polegają wyzwania w zakresie technicznego wsparcia klienta. Prezentacja przybliżała możliwości praktyk w Labie oraz specyfikę zarządzania projektami w globalnej firmie informatycznej. Był również czas na zadawanie pytań i dyskusję kuluarową.

fot. M. Karaś

16-06-2017 Konkursy w Internacie p. Dominika Pilch, p. Justyna Kaleta

Pod koniec roku szkolnego odbyły się w internacie 2 konkursy zainspirowane teleturniejami telewizyjnymi – „Jeden z dziesięciu” oraz „Milionerzy”. Do udziału zgłosiła się duża liczba młodzieży zachęcona możliwością rywalizacji i sprawdzenia swojej wiedzy z różnych dziedzin. Poziom trudności był dostosowany do wieku wychowanków i wzrastał w kolejnych pytaniach. Uczestnicy pomimo lekkiego stresu  bardzo dobrze się bawili. Dobry humor podopiecznych udzielił się prowadzącym i publiczności, która z zaangażowaniem kibicowała swoim faworytom. Zwycięzcami poszczególnych konkursów zostali Damian Deńca i Daniel Borowy. Gratulujemy!!! Grafika pixabay.


13-06-2017 #ZWYCIĘŻAJ W KRAKOWIE p. Anna Szkudlarek

W minioną sobotę 10 czerwca 2017 roku Drużyna ZSŁ zajęła III miejsce w Krakowskich  Mini Mistrzostwach Europy w Piłce Siatkowej.
Był to Turniej promujący Kraków - miasto-gospodarza EURO VOLLEY POLAND 2017 –  #VictoryinKrakow!

Skład drużyny ZSŁ: Wojciech Broda 1Eb, Bartłomiej Jaglarz 3Ti, Konrad Tajak 3Ea, Kamil Stopiński 3Ea, Michał Romek 3Ea, Wojciech Wilkoński 1K, Maciej Kraczka 1K – kapitan.
Nagrodami, oprócz medali i pucharów, były gadżety związane z EURO VOLLEY POLAND 2017 oraz bilety na mecze rozgrywane w TAURON Arenie Kraków.

 

 

 

 

 

 

fot. Paweł Wojda, więcej zdjęć na FB ZSŁ


Dodatkową niespodzinką była prezentacja maskotki mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn.

 

 

 

 

 

fot. http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-06-01/bialo-czerwony-orzel-maskotka-me-w-pilce-siatkowej/

13-06-2017 Akcja SŁODKI DZIEŃ DZIECKA p. Beata Sosenko


W dniach 15 – 26 maja społeczność Internatu wzięła udział w akcji „Słodki Dzień Dziecka” - dostarcz słodkich wspomnień małym pacjentom krakowskich szpitali. Akcję przeprowadzono we współpracy z pierwszą i jedyną Fundacją w Polsce realizującą od 1999 roku program Terapii Śmiechem i Zabawą dla dzieci chorych i z niepełnosprawnościami. Zaangażowanie młodzieży i wychowawców przeszło nasze najśmielsze oczekiwanie. Udało nam się zebrać prawie 18 kg słodyczy !!!

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji!

10-06-2017 Międzyszkolne Krakowskie Zawody Strzeleckie

Miło nam poinformować, że w Międzyszkolnych Krakowskich Zawodach Strzeleckich „O Pawie Pióro 2017” nasza szkoła zajęła I i III miejsce w rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych.

I miejsce w klasyfikacji chłopców zajęła drużyna w składzie: Konrad Sumara z kl. 1EC, Jan Ćwik -1 ID, Tomasz Lisak -1 TB

III miejsce w klasyfikacji dziewcząt wywalczył zespół: Gabriela Zawadzka, Anna Borkowska, Agnieszka Pałka z kl. 1IA.

Opiekunami drużyny są p. Mariola Kwicieńska-Stegienko i p. Józef Niedopad. Gratulujemy!

Pełne wyniki

fot. p. dyr P. Kucharczyk

09-06-2017 SPORTOWY INTERNAT p. Robert Dulowski

   W dniu 08.06.2017 r. zakończyliśmy wyjątkowo długi sezon 2016/2017.

    W finale rozgrywek Halowej Ligi Piłkarskiej ekipa DEFINITYWNY BANGER #420 pokonała drużynę  BANDA PUSTEGO 5 – W drużynie mistrzów grali: Maciej Mirek, Jakub Żaba, Łukasz Kowalczyk, Marcin Świstak, Jakub Piec i Krzysztof Górkiewicz. W ekipie wicemistrzów występowali: Bartłomiej Poskart, Bartłomiej Zawadzki, Dawid Stachura, Łukasz Pustelnik, Michał Słonina (kontuzjowany w finale nie zagrał) oraz Kamil Stawarz. Królem strzelców turnieju został Jakub Żaba (13 goli). Mistrzem w rozgrywkach siatkarskich została drużyna MASTERS w składzie: Piotr Tomporowski, Michał Bączek, Karol Szarek, Damian Deńca, Jakub Piec oraz Łukasz Tokarczyk. W turnieju tenisa stołowego wzięło udział 13 zawodników podzielonych na trzy grupy. W półfinałach Piotr Pieczyrak pokonał Karola Króla 3-2, a Daniel Talarek Konrada Mastalerza 3-0. W finale Daniel Talarek – Piotr Pieczyrak padł wynik 3-0. W turnieju szachowym wzięło udział 12 zawodników podzielonych na trzy grupy. W finale Kornel Ciosek pokonał Dawida Dudę 2-1. Trzecie miejsce zajął Maciej Fus. Wszyscy zwycięzcy otrzymali z rąk pani kierownik Agaty Szpyt skromne nagrody. Serdecznie dziękujemy.

Fot. p. R. Dulowski więcej zdjęć na FB ZSŁStrony: 136
[←cofnij]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[dalej→]