Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.


Zadanie 5

Zadanie 5B: Każdego można za coś pochwalić: ZADANIE ZALICZONE

Szef zespołu:

mgr Dariusz Stefańczyk

Członkowie zespołu:

 • mgr Wanda Kasprzyk
 • mgr Marta Stefańczyk
 • mgr inż. Michał Staroń

Koordynator ze strony uczniów:

 • Tomasz Sas z kl. 1EE
 • Ewa Pawlik z kl. 4ED

Współpraca: klasa 2LZB

 • Grzegorz Jabłoński
 • Robert Basta
 • Jakub Kuś
 • Tomasz Malina
 • Jakub Kęsek
 • Łukasz Michalak
 • Dariusz Czyżewski

Działania:

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych mocnym stronom naszych uczniów. Każdy starał się znaleźć w swoich kolegach z klasy, a potem w sobie samym, jak najwięcej pozytywnych cech, umiejętności, zainteresowań. Każdy wypełnił ankietę na temat swoich mocnych stron. Na podstawie zebranych przez nas informacji powstała baza danych: "Nasze mocne strony - uzdolnienia uczniów ZSŁ". Teraz zarówno nauczyciele jak i uczniowie mogą szybko skontaktować się z osobami, które mogą (ale oczywiście nie muszą) podjąć współpracę w zakresie różnorodnych działań przeprowadzanych w szkole. Przykładem może być znalezienie współpracowników do akcji "Gwiazdka dla zwierzaka" - organizatorzy poprosili o dostęp do bazy, aby odszukać osoby uzdolnione plastycznie, które wykonały plakaty propagujące ich działania. Uczniowie mogą również poszukiwać w bazie "bratnich dusz", osób o podobnych pasjach i zainteresowaniach, aby utworzyć na terenie szkoły kluby miłośników danej dyscypliny sportowej, rodzaju muzyki, typu literatury lub czy znaleźć chętnych do poszerzenia szkolnego zespołu muzycznego.

Wykonanie bazy: Dariusz Stefańczyk

Nauczyciele rozpoczynając nauczanie w danej klasie mogą korzystać z bazy, aby zapoznając się z zainteresowaniami uczniów mogli pod tym kątem przygotować lekcję, która będzie dla nich ciekawsza i bardziej angażująca. Można ułatwić poprawienie ocen z danego przedmiotu wykorzystując pasje i umiejętności uczniów. Przygotowanie referatu lub pomocy dydaktycznych odwołujących się do zainteresowań może przynieść korzyści obu stronom. Rapera można namówić, by wymyślił rymowanki mnemotechniczne ułatwiające zapamiętanie definicji z zakresu fizyki, a ucznia uzdolnionego plastycznie, którego piętą achillesową jest geografia poprosić o przygotowanie rysunków ilustrujących przekrój gleb czy wykonanie mapy myśli na temat danych statystycznych dotyczących wydobycia węgla. Oczywiście nie zapomnijmy, że każdego można za coś pochwalić, a ujawnienie zdolności i zainteresowań może stać się dla szkoły przysłowiową żyłą złota. Odwrotną stroną medalu jest pochwała dla nauczyciela. Uczniowie często, nawet gdy doceniają wysiłki pedagogów, rzadko wyrażają to wprost, by nie być posądzonym o lizusostwo. Przeprowadzony wśród uczniów anonimowy sondaż pod hasłem "Mocne strony naszej szkoły" przyniósł nieoczekiwane efekty. Pochwał od uczniów doczekali się nie tyko dyrekcja i nauczyciele, ale również panie dbające w szkole o czystość, panie z bufetu szkolnego oraz inni pracownicy obsługi. Wybrane ankiety umieszczamy w gablocie (na I piętrze), która jest na bieżąco aktualizowana. Jest tam przede wszystkim miejsce na udostępnienie społeczności szkolnej informacji o uczniach, którzy zdobywają laury w barwach ZSŁ. Ogłaszamy tam zarówno osiągnięcia naukowe jak i sportowe, stypendia, nagrody, wyróżnienia. Pozostała część gabloty poświęcona jest docenianiu osób, które bezinteresownie działają na rzecz innych jako wolontariusze, pomagają kolegom w nauce czy pracują aktywnie na rzecz szkoły.

Mamy zamiar zrealizować jeszcze jeden pomysł we współpracy z wychowawcami, ale o tym na razie cicho sza, bo to ma być niespodzianka na koniec roku szkolnego.
Opracowujemy bazę tekstową z cytatami i wierszami, która pomoże wychowawcom zrealizować to zadanie.
Staramy się wywołać pozytywną energię, aby w szkole panowała atmosfera sprzyjająca docenianiu i chwaleniu innych nie tylko za spektakularne sukcesy, ale i za drobne zwycięstwa. 

Sondaż: "Mocne strony mojej szkoły" - podsumowanie.
W sondażu na temat "Mocne strony mojej szkoły" wzięło udział 215 uczniów. Były to wypowiedzi anonimowe uczniów z klas: czterech klas drugich, dwóch klas piątych oraz jednej klasy czwartej. Materiał został zebrany dzięki uprzejmości nauczycieli - polonistów (DZIĘKUJEMY!).

Opinie które wyrażali uczniowie można zaliczyć do pięciu kategorii:

 • dydaktyka - czyli związana z nauczaniem;
 • wyposażenie;
 • atmosfera szkolna;
 • organizacja;
 • inne;

W każdej z tych kategorii możemy wyróżnić kilka zalet szkoły, które dostrzegła pewna część uczniów.

Jeżeli chodzi o sprawy dydaktyczne to uczniowie podkreślili wysoki poziom nauczania (16,67%), oraz sposób prowadzenia zajęć (9,58%). Młodzież pozytywnie oceniła prowadzenie poszczególnych przedmiotów (w sumie różne przedmioty wymieniło łącznie 26% uczniów). Wykwalifikowanie kadry nauczycielskiej (14,17%), oraz pomoc i motywowanie uczniów przez nauczycieli (6,67%)

W kategorii: wyposażenie szkoły, wymienione zostały przede wszystkim pracownie; ogólnie (15,83%) oraz konkretnie: informatyczna (23,33%), elektroniczna (4,58%), telekomunikacji (3,75%), elektryczna (2,08%). Czyli w sumie około 50% uczniów zaliczyło zaopatrzenie pracowni do mocnych stron szkoły. Również wyposażenie warsztatów doceniło 13,75% uczniów. Duże znaczenie mają dla młodzieży media informujące o sprawach bieżących czyli: studio telewizyjne (35%) i radiowęzeł (14,58%). Uczniowie cenią również możliwość korzystania z internetu (12,92%), oraz dostęp do bogatych zasobów biblioteki szkolnej (8,75%). Wśród spraw związanych ze sprzętem w 20% ankiet wymieniono zaplecze sportowe szkoły. Mocną stroną zaplecza technicznego jest również monitoring (13,33%).

W kategorii: atmosfera szkolna, uczniowie najczęściej wymieniali bezpieczeństwo (17,5%) oraz bezpośrednio z tym związany brak przemocy i kradzieży (12,08%). Jako mocne strony szkoły zostały też wymienione prawa i przywileje zawarte w karcie praw i obowiązków ucznia ZSŁ (9,17%), życzliwość nauczycieli (8,75%) oraz ogólnie miła atmosfera (7,92%). Wśród zalet pojawiła się również dyscyplina (4,58%).

Wśród spraw organizacyjnych uczniom podoba się porządek panujący na terenie szkoły i w jej otoczeniu (łącznie 8,33%). Współpraca z AGH, możliwość zdawania egzaminów łączonych, oraz wyjazdy do zakładów pracy to plusy wymieniane właściwie tylko przez uczniów klas, których dotyczą, czyli czwartych i piątych; stanowią w nich odpowiednio 13%, 8,33%, i 7,14%.

Spośród innych pozytywów szkoły uczniowie wymieniają: bufet (25,83%), możliwość zrobienia prawa jazdy na terenie szkoły (11,67%), znajdujący się w pobliżu internat (8,33%), oraz palarnię (4,17%).

Szczegółowe zestawienie opinii wyrażanych przez uczniów znajduje się w poniższej tabeli.

zaleta szkoły / ilość uczniów 215 % zaleta szkoły / ilość uczniów 215 %
wysoki poziom nauczania 40 16,67% bezpieczeństwo 42 17,50%
wykwalifikowana kadra nauczycielska 34 14,17% brak przemocy i kradzieży 29 12,08%
sposób prowadzenia zajęć (ogólnie) 23 9,58% przywileje dla uczniów 22 9,17%
zajęcia z matematyki 15 6,25% życzliwość nauczycieli 21 8,75%
nauka języków obcych 15 6,25% miła atmosfera 19 7,92%
zajęcia z języka polskiego 14 5,83% czystość 15 6,25%
zajęcia z elektroniki 11 4,58% dyscyplina 11 4,58%
kółka zainteresowań 11 4,58% dobry kontakt z wychowawcą 6 2,50%
pomaganie uczniom przez nauczycieli 9 3,75% nauczyciele dbają o wychowanie uczniów 4 1,67%
prowadzenie specjalizacji i pracowni 8 3,33% nie ma problemu z narkotykami 4 1,67%
motywowanie ucznia przez nauczycieli 7 2,92% poziom kulturalny 4 1,67%
dodatkowe zajęcia z matematyki 7 2,92% solidarność między uczniami 4 1,67%
konkursy i olimpiady 6 2,50% bezstresowe lekcje 2 0,83%
dobre przygotowanie do matury 3 1,25% sprawiedliwy system oceniania 2 0,83%
zajęcia z WF 2 0,83% przewaga uczniów nad uczennicami 1 0,42%
zajęcia z religii 2 0,83% zwalczanie chamstwa przez nauczycieli 1 0,42%
ciekawe zajęcia praktyczne 2 0,83% obsługa w bibliotece 1 0,42%
zajęcia z PO 1 0,42% akcje charytatywne 1 0,42%
sympozja naukowe 1 0,42% nie ma korupcji 1 0,42%
robienie pracy dyplomowej 1 0,42%      
fakultety z geografii dla maturzystów 1 0,42% bufet 62 25,83%
      możliwość zrobienia prawa jazdy 28 11,67%
pracownie 119 49,58% internat 20 8,33%
studio telewizyjne 84 35,00% palarnia 10 4,17%
zaplecze sportowe 48 20,00% utworzenie damskich klas 7 2,92%
radiowęzeł 35 14,58% blisko centrum 4 1,67%
warsztaty 33 13,75% papier toaletowy 2 0,83%
monitoring 32 13,33% stołówka 1 0,42%
dostęp do Internetu 31 12,92% szkolne koło PTTK 1 0,42%
zaopatrzenie biblioteki 21 8,75% wieloletnia tradycja 1 0,42%
ubikacje 4 1,67% parking samochodowy 1 0,42%
ksero 2 0,83%      
      porządek 15 6,25%
      współpraca z AGH 11 4,58%
      możliwość zdawania egzaminów łączonych 7 3,26%
      wyjazdy do zakładów pracy 6 2,50%
      działanie dyrekcji 6 2,50%
      szatnia do własnej dyspozycji klasy 6 2,50%
      otoczenie szkoły 5 2,08%
      przydzielenie klas do sal lekcyjnych 3 1,25%
dydaktyczne     możliwość odrabiania opuszczonych lekcji 2 0,83%
wyposażeniowe     zajęcia praktyczne "na miejscu" 2 0,83%
atmosfera szkolna     jasny regulamin 2 0,83%
inne     samorząd uczniowski 2 0,83%
organizacyjne     dyżury nauczycieli 1 0,42%

Wyniki sondażu opracował mgr inż. Michał Staroń.