Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Dla uczniów

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018: technikum, branżowa szkoła I stopnia.

 

 

NOWY EGZAMIN MATURALNY INFORMACJE NA STRONIE CKE

Informator dla Maturzystów 2016 jest jedynym tego typu w Polsce przewodnikiem po wszystkich uczelniach i wszystkich kierunkach studiów. To kompendium wiedzy o zasadach przyjęć na studia, a jednocześnie poradnik zawierający zbiór porad jak dobrze przygotować się do matury oraz raport dotyczący progów punktowych rekrutacji 2015/16.

Aplikacja dostępna jest na Androida (iOS i Windows Phone od 20 stycznia br.) i jest absolutnie bezpłatna. Zachęcamy do jej pobrania. Jej niewątpliwą funkcjonalnością jest możliwość użytkowania w trybie off-line.

 

Informacje o praktykach zawodowych.

Inne dokumenty znajdziesz w O szkole/dokumenty

 

STATUT STOWARZYSZENIA MŁODZI PATRIOCI , który powstał w ramach projektu Malopolskiej Chmury Edukacyjnej - Społeczeństwo Obywatelskie (opiekun - p. Tadeusz Januszek)

FILMY SZKOLENIOWE O EGZAMINIE MATURALNYM 2014 - OKE Kraków

GALERIA PLAKATU FILMOWEGO http://gapla.fn.org.pl/

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA oraz PLANY NAUCZANIA:

dla każdego kierunku kształcenia znajduje się w zakładce Kierunki kształcenia

INNE:

Płatne staże wakacyjne dla uczniów ZSŁ

Rozpoczyna się rekrutacja uczniów na płatne staże w firmach w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT". Projekt w Gminie Kraków realizowany jest pod nazwą „Centrum Kompetencji Zawodowych”. W projekcie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie wszystkich kierunków Technikum Łączności nr 14. Ilość miejsc w poszczególnych firmach jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na staż decydować będzie kolejność zgłaszania się uczniów wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do uczestnictwa w projekcie. Wzór formularza można pobrać ze strony szkoły lub z sekretariatu młodzieżowego. Wypełniony formularz należy złożyć do szkolnego lidera projektu – Pana Mirosława Paszkowskiego.

Staż trwa 4 tygodnie w okresie wakacji. Realizowany będzie u następujących pracodawców:
•    JOTAFAN - Andrzej Zagórski,
•    Edward Biel -  Producent Rozdzielnic Elektrycznych,
•    Teleaudyt - Franciszek Broda,
•    Elektro - Dominik Walczak,
•    Grupa Eurokreator - Rafał Kunaszyk,
•    Skorut - Systemy Solarne,
•    ESC S.A.,
•    Fideltronik Poland  Sp.z o.o.

Po ukończeniu stażu uczeń ubiegać się może o tzw. stypendium stażowe w wysokości 1500,00 zł netto. Warunkiem uzyskania stypendium stażowego jest spełnienie wymagań określonych w §3 Regulaminu udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół. Linki do wszystkich dokumentów związane z projektem znajdują się na stronie szkoły.

Wyciąg z Regulaminu uczestnictwa w projekcie:

§ 4
Zasady rekrutacji
1.    Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:
a.    posiada status ucznia szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej w zawodach z egzaminem z kwalifikacji, (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, branżowa szkoła I stopnia) dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków,
b.    uczeń wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia (formularz zgłoszeniowy);
c.    zakwalifikowaniu ucznia do projektu decyduje kolejność zgłoszenia się na daną formę wsparcia, z zastrzeżeniem ust. 2, wyrażona w formie pisemnej przez ucznia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczonego do lidera szkolnego. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać u Lidera szkolnego, Asystentów szkolnych bądź ze strony internetowej szkoły, która przeprowadza rekrutację na daną formę wsparcia.
2.    W przypadku, gdy ilość chętnych przekracza ilość miejsc przewidzianych na daną formę wsparcia decyduje w kolejności:
•    uczniowie klas programowo wyższych,
•    uczniowie, którzy nie korzystali z żadnej formy wsparcia lub korzystali z mniejszej ilości form wsparcia. Uczeń składa oświadczenie  w formularzu zgłoszeniowym,
•    wysokość frekwencji na zajęciach szkolnych w okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym okres rekrutacji,
•    pierwszeństwo mają uczniowie o najwyższej średniej z ocen z ostatniego semestru z przedmiotów zawodowych, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Średnia ocen potwierdzona zaświadczeniem z pieczęcią szkoły od wychowawcy lub opiekuna.

Wyciąg z Regulamin udzielania stypendiów stażowych:

Zasady przyznawania stypendiów
§ 3
1.    O stypendium może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
1)    jest uczniem szkoły kształcenia zawodowego, prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków,
2)    podpisała umowę na realizację stażu/praktyki,
3)    odbyła staż, o którym mowa w § 1,
4)    przedłożyła w wyznaczonym terminie wypełniony Wniosek o przyznanie stypendium stażowego zgodnie z § 4.


Linki:
1.    Załącznik 2 - Formularz zgłoszeniowy - http://gofile.me/3eQsR/BnbdbOt6A
2.    Załącznik 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie - http://gofile.me/3eQsR/ikXbcPisj
3.    Załącznik 4 – Oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych - http://gofile.me/3eQsR/ikXbcPisj
4.    Załącznik 5 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania - http://gofile.me/3eQsR/6YZXUrNY7
5.    Regulamin uczestnictwa w projekcie - http://gofile.me/3eQsR/oDJJaMz9G
6.    Regulamin udzielania stypendiów stażowych - http://gofile.me/3eQsR/JWEifRemC
7.    Cały pakiet powyższych dokumentów w formacie zip - http://gofile.me/3eQsR/yTD4aMVVm


  • Gazetka szkolna:
  • Portal maturzysty.info jest ogólnopolską bazą wiedzy dla maturzystów. Serwis ten oferuje kompleksową bazę wiedzy niezbędną, aby dobrze zaplanować ścieżkę swojej kariery

Nowa strona ZSŁ

Zapraszamy wszytskich chętnych uczniów do współredagowania nowej strony internetowej ZSŁ. Jeśli macie pomysły na newsy, fotografie, prezentacje czy banery związane z naszą szkołą to będziecie cennym nabytkiem w Kole Medialnym. Chcielibyśmy, żeby ta strona była dla WAS i o WAS, dlatego oprócz oficjalnych informacji będziemy zamieszczać w części DLA UCZNIÓW, informacje mniej oficjalne, ciekawostki, fotografie z życia szkoły, teksty blogerów i żarty rysunkowe. Chętnych do współpracy zapraszam do biblioteki szkolnej. Marta Stefańczyk.