Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

20-06-2017 UWAGA – WAKACYJNE PŁATNE STAŻE W FIRMACH

Rozpoczyna się rekrutacja uczniów na płatne staże w firmach w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT". Projekt w Gminie Kraków realizowany jest pod nazwą „Centrum Kompetencji Zawodowych”. W projekcie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie wszystkich kierunków Technikum Łączności nr 14. Ilość miejsc w poszczególnych firmach jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na staż decydować będzie kolejność zgłaszania się uczniów wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do uczestnictwa w projekcie. Wzór formularza można pobrać ze strony szkoły (poniżej linki) lub z sekretariatu młodzieżowego. Wypełniony formularz należy złożyć do szkolnego lidera projektu – Pana Mirosława Paszkowskiego.

Staż trwa 4 tygodnie w okresie wakacji. Realizowany będzie u następujących pracodawców:


•    JOTAFAN - Andrzej Zagórski,
•    Edward Biel -  Producent Rozdzielnic Elektrycznych,
•    Teleaudyt - Franciszek Broda,
•    Elektro - Dominik Walczak,
•    Grupa Eurokreator - Rafał Kunaszyk,
•    Skorut - Systemy Solarne,
•    ESC S.A.,
•    Fideltronik Poland  Sp.z o.o.

Po ukończeniu stażu uczeń ubiegać się może o tzw. stypendium stażowe w wysokości 1500,00 zł netto. Warunkiem uzyskania stypendium stażowego jest spełnienie wymagań określonych w §3 Regulaminu udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół. Linki do wszystkich dokumentów związane z projektem znajdują się na stronie szkoły.

Wyciąg z Regulaminu uczestnictwa w projekcie:

§ 4
Zasady rekrutacji
1.    Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:
a.    posiada status ucznia szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej w zawodach z egzaminem z kwalifikacji, (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, branżowa szkoła I stopnia) dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków,
b.    uczeń wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia (formularz zgłoszeniowy);
c.    zakwalifikowaniu ucznia do projektu decyduje kolejność zgłoszenia się na daną formę wsparcia, z zastrzeżeniem ust. 2, wyrażona w formie pisemnej przez ucznia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczonego do lidera szkolnego. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać u Lidera szkolnego, Asystentów szkolnych bądź ze strony internetowej szkoły, która przeprowadza rekrutację na daną formę wsparcia.
2.    W przypadku, gdy ilość chętnych przekracza ilość miejsc przewidzianych na daną formę wsparcia decyduje w kolejności:
•    uczniowie klas programowo wyższych,
•    uczniowie, którzy nie korzystali z żadnej formy wsparcia lub korzystali z mniejszej ilości form wsparcia. Uczeń składa oświadczenie  w formularzu zgłoszeniowym,
•    wysokość frekwencji na zajęciach szkolnych w okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym okres rekrutacji,
•    pierwszeństwo mają uczniowie o najwyższej średniej z ocen z ostatniego semestru z przedmiotów zawodowych, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Średnia ocen potwierdzona zaświadczeniem z pieczęcią szkoły od wychowawcy lub opiekuna.

Wyciąg z Regulamin udzielania stypendiów stażowych:

Zasady przyznawania stypendiów
§ 3
1.    O stypendium może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
1)    jest uczniem szkoły kształcenia zawodowego, prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków,
2)    podpisała umowę na realizację stażu/praktyki,
3)    odbyła staż, o którym mowa w § 1,
4)    przedłożyła w wyznaczonym terminie wypełniony Wniosek o przyznanie stypendium stażowego zgodnie z § 4.


Linki:
1.    Załącznik 2 - Formularz zgłoszeniowy - http://gofile.me/3eQsR/BnbdbOt6A
2.    Załącznik 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie - http://gofile.me/3eQsR/ikXbcPisj
3.    Załącznik 4 – Oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych - http://gofile.me/3eQsR/ikXbcPisj
4.    Załącznik 5 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania - http://gofile.me/3eQsR/6YZXUrNY7
5.    Regulamin uczestnictwa w projekcie - http://gofile.me/3eQsR/oDJJaMz9G
6.    Regulamin udzielania stypendiów stażowych - http://gofile.me/3eQsR/JWEifRemC
7.    Cały pakiet powyższych dokumentów w formacie zip - http://gofile.me/3eQsR/yTD4aMVVm